Reglement Wegwijzer Monitoring

1. Toelating monitoringoplossingen op de Wegwijzer

Aanbieders van monitoringoplossingen kunnen die aanmelden voor de Wegwijzer. De aanmelding gaat via een inschrijfformulier dat je hieronder kunt downloaden op de website. De oplossing wordt dan z.s.m. op de Wegwijzer gezet door de beheerder.

In de periode na aanmelding zal deze binnen maximaal 3 maanden worden gevalideerd door de Stroomversnelling. Ook worden binnen deze termijn reviews opgevraagd bij bestaande klanten van de betreffende monitoringoplossing.

De validatie is géén zware procedure. De Wegwijzer is géén keurmerk. De validatie moet zodoende relatief makkelijk en snel uit te voeren zijn. Er wordt niet onderzocht hoe goed een applicatie aan een bepaalde functionaliteit voldoet en daar worden leveranciers dus ook niet op vergeleken. De beoordeling vindt plaats op basis van een productdemo van de aanbieder aan twee deelnemers van de Stroomversnelling.

2. Procesbeschrijving beoordeling

Stap 1: Inschrijving

De leverancier van de monitoringoplossing meldt die aan voor de Wegwijzer door middel van het inschrijfformulier. Op het inschrijfformulier wordt, naast praktische informatie over de aanvrager en de monitoringoplossing, informatie gegeven over de functionaliteiten van het product. Eén leverancier kan meerdere monitoringoplossingen op de Wegwijzer plaatsen.

Nadat de inschrijving ontvangen is wordt de monitoringoplossing door Stroomversnelling op de website gezet zoals het is aangegeven door de leverancier. De applicatie is op dat moment nog niet gevalideerd, maar kan al wel gevonden worden op de Wegwijzer.

Het inschrijfformulier is beschikbaar via deze link. Verstuur het ingevulde formulier naar info[at]monitoringnorm.nl.

Stap 2: Validatie

Als de inschrijving ontvangen is en op de Wegwijzer is geplaatst wordt door Stroomversnelling een afspraak gemaakt met de leverancier. De leverancier wordt gevraagd om in een demo het product te laten zien. Hierbij kan Stroomversnelling gericht vragen stellen om te verifiëren of alle functionaliteiten die op het inschrijfformulier zijn vermeld ook in de applicatie zitten.

Op basis van de demo van de leverancier besluit de beoordelaar of de aanmelding van de monitoringoplossing in orde is. Op het moment dat dit zo is, krijgt de applicatie op de Wegwijzer een zichtbaar kenmerk van validtie. Oplossingen die nog niet gevalideerd zijn, zijn als zodanig herkenbaar.

Stap 3 (indien nodig): Geschillenprocedure

Indien de beoordelaar besluit dat bepaalde functionaliteiten niet of onvoldoende in de monitoringoplossing aanwezig zijn wordt hier een melding van gemaakt bij de leverancier. De functionaliteiten zijn zo specifiek mogelijk omschreven, maar het is mogelijk dat hier een misvatting over ontstaat. De leverancier krijgt de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de beoordelaar voor wederhoor. Er wordt aangenomen dat de twee partijen hier in alle redelijkheid uitkomen. Omdat verwacht wordt dat hier geen onoverkomenlijke problemen zullen ontstaan, wordt er geen aparte geschillencommissie voor opgetuigd. Beide partijen kunnen echter een verzoek indienen om naar een eventueel geschil te laten kijken door (bij voorkeur) een onbezoldigde onafhankelijke derde of een onafhankelijke derde die 50-50 bekostigd wordt door de aanvrager en Stroomversnelling. Indien dit niet lukt of niet tot een overeenstemming leidt, kan het besluit van Stroomversnelling op de proef worden gesteld in de rechtbank.

3. Actueel houden Wegwijzer

Er vindt een jaarlijkse check plaats of er relevante nieuwe applicaties op de markt zijn gekomen. Als die er zijn, worden ze actief benaderd om hun monitoringoplossingen aan te melden voor de Wegwijzer.

Stroomversnelling voert jaarlijks een ronde langs de aangemelde monitoringoplossingen om te verifiëren of ze nog aangeboden worden en of er functionele updates aan de applicaties zijn gedaan. De Wegwijzer wordt hierop aangepast.

Daarnaast wordt jaarlijks aan de aanbieders gevraagd aan welke klanten ze de monitoringoplossing verkocht hebben en wordt bij de klanten nagevraagd wat hun ervaringen daarmee zijn.

4. Beheer Wegwijzer

Vereniging de Stroomversnelling, in concreto het Prestatiesturing team, voert het beheer over de Wegwijzer.

5. Berekening totaalscores

Voor alle functionaliteiten die worden getoond op de Wegwijzer is gedefinieerd in welke van de drie categorieën het valt: kwaliteitsstandaard, must-have of nice-to-have. Daarnaast hoort iedere functionaliteit bij een specifieke use-case, bijvoorbeeld ‘energiecoaching’.  Een lijst van functionaliteiten en categorisering en use-cases is weergegeven in het inschrijfformulier, dat bij stap 2 op deze pagina gedownload kan worden.

De inschrijving is verwerkt tot een totaalscore voor de applicatie. De totaalscores worden weergegeven in de cirkeldiagrammen op de landingspagina van de Wegwijzer. Op de detailpagina van de producten wordt verder onderscheid gemaakt voor de scores per use-case. De pagina met het overzicht van monitoringoplossingen toont de volledige lijst aan functionaliteiten en door welke producten elke functionaliteit geboden wordt.

Een noot bij alle scores en functionaliteiten die op de website staan verwerkt is dat dit als startpunt dient voor een gesprek met de leverancier. Leveranciers leveren vaak maatwerk. De scores op de functionaliteiten zijn indicatief voor wat er tot de mogelijkheden behoort. Daarnaast betekent een “ja” nog niet automatisch dat de betreffende functionaliteit ook naar wens van de opdrachtgever wordt ingevuld.